logo  
      
ARNOLD UNDER 
Sorteeri/Order: Nimi/Date, Aeg/Date, Hind/Price ID:
Arnold-Gustav Under ( 10. juuli 1897 - 31. jaanuar 1973)
Kolonelleitnant Arnold Under, üks Eesti lennunduse rajaja. Eesti Kogujal on võimalus esitleda selle isikuga seotud esemete virtuaalnäitust. / TÄIENDATUD!

At the moment not for sale! / Hetkel pole müügiks!

? €

under

Arnold Gustav (Kustavi poeg) Under sündis 10. juulil 1897 Pühalepa vallas Hiiumaal. Oli luuletaja Marie Underi onupoeg. Lõpetas Petrogradi I reaalkooli ning astus peale seda vabatahtlikuna 19. aprillil 1916 Petrogradis lennukite vastuvõtukomisjoni sõdurina teenima. 6. detsembril 1916 ülendati vanemaks allohvitseriks, täitis sel ajal vanema meteoroloogi kohuseid. 10. detsembril samal aastal viidi ta üle Petrogradi pealennuväljale, kus ta 2. veebruaril 1917 lõpetas motoristide klassi. 10. veebruaril 1917 aastal komandeeriti ta Inglismaale lennukooli, mille lõpetas 31. augustil 1917. 4.-18. septembrini 1917 olevat osalenud Läänerindel lahingutegevuses 42. lennusalga koosseisus (Sqn no 42?)

Töötas seejärel kuni 25. oktoobrini Hersonis lennuinstruktorina. Sealt saadeti ta Moskva lennukooli lenduriks, kus ta teenis kuni 22. detsembrini 1917. 19. jaanuaril 1918 asus ta teenima Peeter Suure Merekindluse õhusõidu salka. 26. veebruaril 1918. asus teenima 1. Eesti diviisi inseneriroodu, kus ta 28. veebruaril 1918 ülendati lipnikuks. Lahkus teenistusest 5. aprillil 1918, kui tema väeosa sakslaste poolt laiali saadeti.

21. novembril 1918 formeeriti Inseneripolgu alluvuses lennupoolrood, selle ainukeseks lenduriks oli samal päeval teenistusse asunud lipnik Arnold Under (komandör oli leitnandina polku registreerunud A. Roos ning lisaks kuulus üksusse veel 4 reakoosseisu meest). 15. detsembril selgus, et A Roos oli ennast ise leitnandiks "ülendanud" ning Under võttis Lennuroodu juhtimise üle, kuid juba 16. detsembril 1918 loovutas selle merelendur Jüri Otsale.

Kui 1. märtsil formeeriti seni Inseneriväe polgule allunud lennupoolroodust iseseisev Lennuväe Salk, siis Arnold Under jätkas teenistust selles. 13. märtsil moodustati Lennusalga koosseisus maa- ja merelennurühmad. Under nimetati merilennurühma ülema kohusetäitjaks. 17. aprillil 1919 kinnitati lenduri kutses.

Arnold Under lendas Konstantin Kursiga rindele, kui Eesti oma sõdur tulistas nende lennuki 18. juunil Valga kohal alla

30. juunist 1919 vabastati Under merilennu salga ülema kohustest. 1. juulist 1919 nimetati Under 2. maalennu rühma ülemaks. 4. juulist 1919 ülendati alamleitnandiks. 1. septembril 1919 nimetati Under diviisi lennusalga nr. 2 ülemaks ning kästi seda salka formeerima hakata.

27. mail 1920 lendas esmakordselt iseseisvalt Short 184 vesilennukil. 19. juulist 1920 määrati diviisi lennusalga nr. 2 likvideerimise puhul merilennu salka lenduriks. 1920. aastal sai Prantsuse Valitsuse esindajalt Prantsusmaal rindel sooritatud lendude eest Medaille d´Honneur de bronze avec claives. Under vabastati 2. novembril 1920 vanuse tõttu teenistusest. 14. detsembril 1923 lubati kanda Eesti sõjaväelenduri kutsemärki.

15. aprillil 1924 asus Under uuesti lennuväkke ning määrati maalennu divisjoni eskadrilli nr. 1 luurerühma lenduriks. 16. juunil 1924 viidi ta sealt üle merelennu eskadrilli lenduriks. 24. oktoobril 1924 lõhkus nooremleitnant Arnold Under ära Eesti suurima vesilennuki FF 41A. Peale 20 min lendu tehti tugeva tuule tõttu avarii. Nii piloot kui kaasa lennanud motorist Käsk kui reamees Lossmann pääsesid ehmatusega. Lennuk läks mahakandmisele.

1. oktoobrist 1925 asus Under õppima alalisväe ohvitseride kursustel. Vabariigi Valitsuse otsusega 25. novembrist 1925. a. (sõjaministri käskkiri 27. novembrist 1925) ülendati nooremleitnant Arnold Under leitnandiks (vanusega 22. maist 1925. a.). 1. augustil 1926 ta lõpetas need kursused ning komandeeriti tagasi oma väeossa.

1. aprillil 1927 viidi leitnant A Under Lennurügemendi ümberformeerimise puhul 1. eskadrilli rühmaülemaks (eskadrill lendas GL-22 hävituslennukeil). Kuid juba 17. mail 1927 määrati ta Aviotöökoja juhataja kohusetäitjaks ning 15. juunist samal aastal viidi ta üle Lennubaasi, määrati kontroll-lenduri kohusetäitjaks koos aviotöökoja juhataja kohusetäitjaks jäämisega. 31. juulil 1927 ta aviotöökoja juhataja kohustest siiski vabastati.

23. novembrist 1928 kuni 2. jaanuarini 1929 oli Under Inglismaal komandeeringus.

11-17. novembril 1929 oli Riiga komandeeritud. Annetati Läti lennuväerügemendi rinnamärk ning sai loa seda kanda 28. novembril 1929. 15. detsembril 1929 kinnitati Lennubaasi kontroll-lenduriks. 24. veebruaril 1930 ülendati kapteniks.

26. aprillist kuni 28. augustini 1930 oli Inglismaal komandeeringus.

1. juulil 1930 likvideeriti Lennurügement ning selle koosseisus olnud väeosad iseseisvusid ning formeeriti ümber. Under jäi edasi teenima Lennubaasi kontroll-lendurina, lisaks sai ta Lennubaasi koosseisus formeeritud lennusalga ülema kohusetäitjaks. 21. jaanuarist 1931 määrati mõlemasse ametisse täie kohaga.

12.-17. märtsini 1931 osalesid kaptenid V Gutman ja A E Martson Kihnu hülgeküttide päästmises. Kaks päeva hiljem ühinesid nendega veel kapten Under ja veltveebel Schmidt. Päästeti kõik 43 hülgekütti, kokku lennati 12 lennutundi.

Osales 15. septembril 1931 peetud lennuvõistlustel. 30. detsembril 1931 andis Lennubaasi lennusalga ning kontroll-lenduri varad üle ning võttis vastu Aviotöökojad. 1. jaanuarist 1932 määrati ta Aviotöökoja ülema kohusetäitjaks.

21. juunil 1932 saadeti taas Inglismaale lähetusse. Osales Manchesterist ümber Euroopa ringlennul Tallinna (toodi Avro Prefect lennukeid, kuna inglased ei lubanud läbi Saksamaa lennata, siis tehti ring ümber). 12. juulil 1932 loeti Under lähetusest tagasi saabunuks.

24. veebruaril 1934 ülendati Under majoriks. 1. oktoobrist kuni 16. detsembrini 1934 täitis ajutiselt Lennubaasi ülema kohuseid. Jätkas seejärel aviotöökodade ülema kt kuni 12. oktoobrini 1936 mil määrati aviotöökodade ülemaks.

2. veebruaril 1937 määrati ka Lennukooli aspirantide klassi õppejõuks. Luges ainet "Lennukite ehitus ja hooldamine".

24. veebruaril 1940 ülendati kolonelleitnandiks. Kustutati lennuväebaasi ohvitseride nimekirjast 1. oktoobril 1940 selle likvideerimise puhul. Saadeti sõjavägede staapi kolonel Kitveli käsutusse, kus teenis veel kuni 25. oktoobrini 1940. Läks siis erru koosseisude vähendamise tõttu.

Kasutas 1940. a. võimalust järelasumise korras Saksamaale ümberasuda.

Peale sõda elas Saksamaal, kus töötas alul lihttöölisena (neetijana).

Suri 31. jaanuaril 1973 Reutlingenis.

Abiellus 30. märtsil 1924 Antonie-Marie Maurer'iga. Lahutas abielu 16. veebruaril 1935. Abiellus uuesti 8. augustil 1935 Soome Vabariigi kodaniku Else-Emilie-Minna Spring'iga.

Autasud:

Medaille d´Honneur de bronze avec claives (pronks aumedal mõõkadega) - 1920, lubati kanda alles 10. aprillil 1929

Vabadussõja mälestusmedal - 1923. a.

Eesti Punase Risti mälestusmärgi II järgu II aste - 1. märtsil 1934

Läti Vabariigi 10. iseseisvuse aastapäeva mälestusmedal - 1937. a.

Kotkaristi teenetemärk, IV klass - 24. veebruaril 1938

Allikad:

ERA f.495 n.7 s.6322

ERA f.495 n.1 s.280a

under1

1. Tsaari-Venemaa Sõjalenduri Rinnamärk /  Нагрудный знак военного летчика

under2a

2. Rahvusvaheline Aeronautikaföderatsiooni, Briti Impeeriumi lennukijuhi tunnistus / FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE. BRITISH EMPIRE. AVVIATOR´S CERTIFICATE.

under4

3. Briti Kuninglik Õhujõud embleem / Royal Air Force - Pilot

under5

 4. Medaille d´Honneur de bronze avec claives

under6

5. Eesti Vavadussõja Mälestusmedal / Estonian Commemorative Medal of the War of Independence

under7

6. Eesti Sõjaväelenduri Kutsemärk / Estonian Military Pilotś Qualification Badge

under8

7. Eesti Sõjaväelenduri Kutsemärgi miniatuur

under9

8. 1917-1927 Sv. lendur-leitnant A. Underi´le, Lennuväe Rügemendi Ohvitseride Kogu Tänukiri. Taska Töökoja poolt valmistatud Nahkalbumis mõõtudega 34 x 28 cm, mis kannab Roman Tavasti poolt valmistatud Eesti Sõjaväelenduri Kutsemärki.

Tänukirja teksti toome ära muutmata kujul, just sellisena nagu tollal kirjutati:

Elutee valik on Teil olnud otsimisega.
Sõja lõppedes oli Teil tuju vahetada lenduri
elukutset, et katsestada oma üldise intelligent-
siga iseloomu sobivust muil aladel. Võitjaks jäi
lenduri elukutse, olles küll köitvam, kui teised
alad.
Nüüd, kui möödunud 10 aastat lenduri kut-
ses, on meil juubilaar oma elutee käigus küll
kindel. Aastaid näeme teda jälle rügemen-
dis rühkivat ja oma heade oskuste ja koge-
muste kohaselt nüüd ka jõudnuks vastutus-
rikkale kontroll-lenduri kohale.
Usaldus Teie tööö vastu on.
Selle usalduse kohaselt edaspidist tööd loo-
tes, soovib Teile rõõmu ja edu jubeli puhul

Lennuväe Rügemendi
Ohvitseride Kogu

under10

9. Läti lennuväerügemendi rinnamärk /  Latvian Air Regiment badge

under11

10. Poola lennuväerügemendi rinnamärk / Polish Air Force - Pilot

under12

11. Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk

under13

12. Läti Vabariigi 10. iseseisvuse aastapäeva mälestusmedal

13. Eesti IV klassi Kotkaristi Teenetemärk / Estonian Order of the Cross of the Eagle 4th class

under15

 14.

under16

 15. Lindiliistud

under17

16.

Arnold Underi biograafilise teenistuskäigu on koostanud Toomas Türk (www.militaar.net), esemed Kaimar Ilves`e erakogust (www.ecu.ee)

MEDALID_ORDENID_M__RGID

Foto ajaloohetkest, kuidas need esemed jõudsid erakollektsiooni Underi enda poolt paigutatult esitlusalusel!

Kui kellegil on täiendavat informatsiooni, fotosid Arnold Underist ja tema eluteed puudutavat teavet siis oleme igati tänulikud teabe osas. Kõiksugu infovahetus A. Underiga seotud teemadel ja küsimustes vanavara.koguja@mail.ee

Ундер Арнольд Густав. Родился 28 июля 1897 в Ревеле, эстонец, проживал: Ревель, Валовая улица, дом 4, курсант Русского авиационного корпуса, получил свидетельство 31.08.1917. В мае 1917 года, после прохождения первичного обучения был зачислен в группу механиков. Дальнейшее обучение проходил в 42 Учебном эскадроне R.A.F. Арнольд Ундер родился на острове Hiiumaal. Он был четвертым ребенком в многодетной семье. В 1915 году закончил Реальное училище N 1 в Петрограде. Со 2-го мая 1916 года – в Российской армии. С этого же года кадет теоретических курсов авиации при Петроградском Политехническом Институте. В феврале 1917 года направлен в составе наиболее успевающих кадетов для продолжения учебы в Великобританию. Изначально был зачислен в группу механиков, но впоследствии получил диплом пилота 31 августа 1917 года. Проходил обучение на базе 12-го Учебного эскадрона в Тетфорде и Ханслоу. По некоторым данным с 4-го по 18-е сентября находился в составе 42 эскадрона R.A.F. в Бельгии, где принимал участие в боевых действиях в районе Courcelles-de-Comte. Но в Национальном архиве Великобритании пока не удалось обнаружить подтверждающие документы. Действительно, в данный период времени группа российских офицеров находилась во Франции на стажировке, но в списках группы Арнольд Ундер не значится. 11 октября 1917 года Арнольд Ундер возвращается Россию. Один месяц он служил инструктором летного дела в Херсоне, затем был переведен в Москву в резерв. В январе 1918 года направлен в крепостной авиаотряд в Таллинн, где проходил службу вместе со своим «английским» товарищем - Яном Нусбергом. Ундер являлся инициатором создания на базе аэродрома в Lasnamae Эстонских Военно-воздушных сил. Но с приближением немецких войск к Таллинну эта возможность была потеряна. С приобретением Эстонией независимости, Арнольд Ундер один из первых вступил в ВВС Эстонии. Во время войны за независимость служил в различных местах, но в боевых действиях не участвовал. В 1920 году направлен в резерв. В период 1922-24 годы работал пилотом на Эстонских авиалиниях «Aeronaut». В 1924 году возвращается на службу, и служит пилотом в различных авиачастях Эстонских ВВС до 1929 года. В этом же году назначен заведующим на авиаремонтный завод Espenlaub. На этом посту Арнольд Ундер проработал до 1940 года. В 1940 году переехал в Германию. С началом Великой отечественной войны вернулся в Эстонию и продолжил работу на заводе в Таллинне. После завершения Второй мировой войны возвращается в Германию. Некоторое время работал переводчиком в Британской оккупационной миссии. Надо отметить, что Ундер свободно владел немецким, русским и английским языками. В 1950 году направляется в Австралию, где работает на авиазаводе. В 1955 году опять прибывает в Германию. А. Ундер получил известность как всемирно известный филателист и коллекционер. Имел многочисленные награды. Medaille d´Honneur de bronze avec claives . Медаль за Храбрость с мечами в броне. Франция. 1920 год. Vabadussõja mälestusmedal . Памятная медаль за участие в борьбе за независимость. Эстония. 1923 год. Eesti Punase Risti mälestusmärgi II järgu II aste. Орден Эстонского Красного Креста. 1934, Läti Vabariigi 10. iseseisvuse aastapäeva mälestusmedal. Памятная медаль в честь десятой годовщины Латвийской Республики. Латвия. 1937. Kotkaristi teenetemärk, IV klass. Крест с орлом. Эстония. 1938. Умер Арнольд Ундер в Reutlingen (Германия) 31-го января 1973 года. Источники: 1. National Archives. Visit of Russian Officers and men to England for training in Aeroplane duties. AIR 2/10. 2. Toivo Kitvel, Toomas Türk, Arvo Vercamer. Põhjakotkad. Eesti lendurid ja lendurvaatlejad tsaariajast kuni 1940. aastani. Koostanud. – Tallinn: Külim, 2011. – C. 118-120 С уважением Роман Фирсов.
 

: 30000  
 
Arnold Under, filatelist.

Arnold Under!

Üks Eesti lennunduse loojatest! Miks ta mulle korda läheb?
Esiteks jättis ta jälje Eesti lennunduse ajalukku, teiseks kollektsionäärina tahan tunnustada teist kollektsionääri. On vähe teada Arnoldi eraelust, kuna seda ei jäädvustatud kui panust Eesti ajalukku!
Oma aega pärast II maailmasõda sisustas ta peamiselt kollektsioneerimisega. Ta oli kirglik filatelist. Kirglik, mille tunnistuseks on ka meie kätte jõudnud 26 rahvusvahelistelt filateelianäituselt saadud kõrgekohalist diplomit aastast 1966-1972!


   
 
Sõjaväe aviomotoristi kutsemärk.
Märgi põhikiri kinnitati 25. veebruaril 1926

P1620236
1. Voldemar Saaga aviomotoristi kutsemärk(fotol vasemalt kaheksas) 
Lendurid_1
   
 
Arnold Underiga seotud dokumendid
Underi Paberid_1
   
 

<< 1 >>

 


WelcomeToEstonia